ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANISMANLIK FİRMALAR..

#

Per, 17 Tem 2014 12:24:46

 

(Yönetmelik bazı maddeleri yenilenmiştir. Yeni yönetmelik yakında burada olacaktır)

 

12 Kasım 2010 CUMA
Sayı : 27757
YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANISMANLIK FİRMALARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile
çevre danısmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine iliskin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Çevre
Denetimi Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalısacak çevre görevlilerinin ve çevre danısmanlık
firmalarının görevleri, nitelikleri, çalısma usul ve esasları, basvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi,
denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 2 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıstır.
Tanımlar
MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) Çevre danısmanlık firmaları: Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans basvuru hizmeti yeterliği alan kurulusları,
c) Çevre danısmanlık yeterlik belgesi (ÇDYB): Çevre yönetimi hizmeti ile çevre izin ve lisans basvuru hizmeti
konusunda yeterlik almıs firmalara verilecek belgeyi,
ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa
göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kurulus veya isletmelerin faaliyetlerinin mevzuata
uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik
programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danısmanlık firmasında çalısan görevliyi,
d) Çevre görevlisi belgesi (ÇGB): Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
e) Firma: Çevre danısmanlık firmalarını,
f) Đç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere
uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya
yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor hâline getirilmesini,
g) Yetkili makam: Bakanlık merkez teskilatını ve il çevre ve orman müdürlüklerini,
ğ) Vize dönemi: Çevre görevlisi belgesi veya çevre danısmanlık yeterlik belgesinin (ÇDYB) alınıp Bakanlıkça
onaylandıktan sonraki bes yıllık geçerlilik süresini,
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 1/8
ifade eder.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Çevre Görevlisinin Nitelikleri, Çevre Yönetim Birimi Kurma veya
Çevre Görevlisi Çalıstırma Kriterleri
Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler
MADDE 5 ? (1) Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmis çevre
danısmanlık firmalarında çalısacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler sunlardır:
a) En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
b) En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği,
gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, insaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya
mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman
endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji
bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda basarılı olmak.
c) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7
nci baslığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31,
7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner
fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda
basarılı olmak.
ç) Bakanlık merkez ve tasra teskilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı
maddede belirtilen görev ve sürelerde çalısmıs olmak.
Çevre görevlisi belgesi
MADDE 6 ? (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip kisilerden
Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak basarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre
görevlisi belgesi verilir.
(2) Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip kisilere istekleri hâlinde sınav
sartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.
(3) Bakanlık merkez ve tasra teskilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik
birimlerinde;
a) Çevre ve orman uzmanı, sube müdürü veya en az 4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup
teknik personel olarak en az bes yıl görev yapmıs olanlara,
b) Đl müdür yardımcısı, il müdürü, daire baskanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmıs olanlara,
istekleri hâlinde sınav ve ücret sartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.
(4) Üçüncü fıkrada yer alan süreler bentlerde belirtilen görevlerde bulunmak kaydıyla, çalısma süreleri
toplanarak değerlendirilir. Đl müdür yardımcısı ve üstü olarak sayılan görevlerde en az bir yıl görev yapmıs olunması
hâlinde aranacak toplam süre üç yıldır.
(5) Çevre görevlisi belgesi için Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücreti Bakanlık Döner Sermaye
Đsletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.
(6) Çevre görevlisi belgesi için basvurular elektronik ortamda Bakanlığa yapılır.
Çevre görevlisi çalıstırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri
MADDE 7 ? (1) Tesis veya faaliyetlerden;
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 2/8
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan
faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmalarından çevre
yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan
tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmalarından çevre yönetimi
hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,
zorundadır.
(2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre
yönetim biriminin kurulması ya da çevre danısmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre
yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.
(3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların istirakleri, Çevre Kanununca Alınması
Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel
açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıstırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmis
çevre danısmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla
yükümlüdür.
(4) Sağlık kurulusları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi
çalıstırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmis çevre danısmanlık firmalarından hizmet almakla
yükümlüdür.
Çevre yönetim biriminin nitelikleri
MADDE 8 ? (1) Çevre yönetim birimlerinde en az bir tanesi çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında
yüksek lisans ve üzeri eğitim almıs çevre görevlisi olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam
edilmesi zorunludur.
(2) Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim
faaliyetlerini yürütebilir.
(3) Çevre yönetim birimi kuran tesis veya faaliyetler Bakanlıktan onay alırlar.
(4) Birden fazla tesis veya faaliyetten sorumlu olan çevre yönetim birimi sorumluluk alanlarını Bakanlığa
bildirmek zorundadır.
(5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kisiler, çevre mühendisleri ile
aynı hakka sahip olarak çevre yönetim birimlerinde çalısabilirler.
Çevre danısmanlık firmalarının nitelikleri
MADDE 9 ? (1) Çevre danısmanlık firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi çalıstırmak zorundadır.
(2) Çevre danısmanlık firmaları bünyesinde çalısan çevre görevlilerinin en az 2/3?ünün çevre mühendisi veya
çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almıs olmaları zorunludur.
(3) Çevre danısmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalısacak çevre mühendisliği dısındaki diğer
meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalısmıs olması gereklidir.
(4) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kisiler, çevre mühendisleri ile
aynı hakka sahip olarak çevre danısmanlık firmalarında çalısabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Görevlilerinin ve Çevre Danısmanlık Firmalarının Yükümlülükleri
Çevre görevlilerinin yükümlülükleri
MADDE 10 ? (1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalısan çevre görevlisi;
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 3/8
a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;
1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir sekilde yürütmek ve koordine etmekle,
2) Yürütülen çalısmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip
getirilmediğini tespit etmekle,
3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçeklestirmek ve iç tetkik
sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet
bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için
önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
5) Çalısanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalısmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya
yenileme çalısmalarını yürütmekle,
c) Đstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
2) Đstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,
yükümlüdür.
Çevre danısmanlık firmalarının yükümlülükleri
MADDE 11 ? (1) Çevre danısmanlık firmaları; 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklere ek olarak;
a) Đlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;
1) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için
ayda en az iki,
2) Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için
ayda en az bir,
tam gün çalısmasını sağlamakla,
b) Hizmet alımı sözlesmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç
yirmi is günü içerisinde yetkili makama bildirmekle,
yükümlüdür.
(2) Çevre danısmanlık firmaları;
a) Đstihdam edilen personelin T.C. kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını on is günü içerisinde
Bakanlığa bildirmekle,
b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya ise baslaması durumunda Bakanlığa on is
günü içerisinde haber vermekle,
c) 9 uncu maddedeki sartların sağlanamaması hâlinde on is günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve söz konusu
hükümlere on is günü içerisinde uymakla,
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 4/8
ç) Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değismesi hâlinde bu durumu on is günü içerisinde Bakanlığa
bildirmekle,
d) Kendilerine ait ticari sicil numaralarını Bakanlığa bildirmekle,
e) Yeterlik belgesi alma asamasında sundukları belgelerde meydana gelecek değisiklikleri, değisiklik tarihinden
itibaren on is günü içinde Bakanlığa bildirmekle,
yükümlüdür.
(3) Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, basvuruda beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres
değisikliğini on is günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazısmalar firmaya
tebliğ edilmis sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Danısmanlık Hizmeti Verecek Firmaların Yeterliklerine Đliskin Usul ve Esaslar
Çevre danısmanlık hizmeti verecek firmaların yeterlik müracaatında gerekli belgeler
MADDE 12 ? (1) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar Bakanlığa basvururlar. Basvuruda asağıdaki belgeler
istenir:
a) Firmaların çevre ile ilgili; mühendislik, müsavirlik, arastırma-gelistirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve
benzeri konularda çalıstığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan sirket kurulus senedi veya ana
sözlesmesi veya tüzüğü,
b) Adres ve iletisim bilgileri,
c) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin sosyal güvenlik numarası ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası,
ç) Bakanlıkça belirlenen yeterlik belge ücretinin, Bakanlık Döner Sermaye Đsletmesi Müdürlüğü hesabına
yatırıldığına dair dekont ile Ek-1?de örneği verilen fatura bilgi formu,
d) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalardan alınmıs büro tescil belgesi.
(2) Yeterlik belgesi almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle elektronik ortamda Bakanlığa
müracaat eder.
Basvurularının değerlendirilmesi
MADDE 13 ? (1) Yeterlik belgesi basvurusunda eksiklik tespit edilmeyen çevre yönetim hizmeti, çevre izin ve
lisans basvuru hizmeti verecek firmalara Ek-4?te yer alan çevre danısmanlık yeterlik belgesi verilir.
(2) Yeterlik belgesi süresi bes yıldır. Firmalar, süre bitiminden en az otuz is günü önce Yeterlik belgesini vize
ettirmek için Bakanlığa basvurur. Vize basvuru dilekçesine vize basvuru ücreti ödeme dekontu eklenir.
(3) Belge ve bilgilerde eksiklik olmadığı takdirde onbes is gününde basvuru sonuçlandırılır. Eksik belgeler on is
gününde tamamlanır. Eksik belgelerin on is gününde tamamlanmaması hâlinde basvuru reddedilmis sayılır.
BESĐNCĐ BÖLÜM
Çevre Danısmanlık Firmalarının Denetlenmesi, Belgelerinin Askıya Alınması ve Đptali
Çevre danısmanlık firmalarının denetlenmesi
MADDE 14 ? (1) Yeterlik belgesi alan firmaların, yeterlik kosullarını sürdürüp sürdürmediği Bakanlıkça
denetlenir. Firmalar, denetim yapan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.
(2) Yeterlik belgesi alan firmalar veya hizmet verdiği faaliyet veya isletmenin denetimi sonunda Ek-2?de yer
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 5/8
alan ?Çevre Görevlisi ve Çevre Danısmanlık Firmaları Değerlendirme Formu? Bakanlık çevre denetim görevlileri
tarafından doldurulur. Bu formda yer alan puanlamalar bir vize döneminde hesaplanır. Yeni vize dönemi girdiğinde
puanlar sıfırlanıp puanlama tekrar baslatılır.
(3) Yeterlik belgesi alan firmalar vize dönemi içerisinde en az bir defa Bakanlık tarafından denetlenir.
Belgenin askıya alınması ve iptali
MADDE 15 ? (1) Yeterlik belgeleri;
a) Yapılacak denetimler veya 11 inci madde gereğince yapılması gereken bildirimler sonucunda, yeterlik
kosullarını tasımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit
edilmesi hâlinde üç ay süre ile,
b) Yapılan denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan firmaların
yeterlik belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından üç ay süre ile,
askıya alınır.
(2) Yeterlik belgeleri;
a) Yeterlik belgesi basvurusunda yanlıs veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi
hâlinde,
b) Danısmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlıs ve yanıltıcı belge ve bilgi verdiği tespit edilmesi
hâlinde,
c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, isletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden
olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde,
ç) Denetim sonunda bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanına ulasılması hâlinde,
iptal edilir.
(3) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların;
a) Bu durumları il çevre ve orman müdürlüklerine ve belgesi iptal edilen firmaya bildirilir ve Bakanlığın internet
sitesinde yayımlanır.
b) Çevre danısmanlık hizmetleri kabul edilmez. Ancak, yeterlilik belgesi iptal edildiği tarihten önce basvuru
dosyası hazırlayarak Bakanlığa veya il çevre ve orman müdürlüklerine sunulmus tesislerin izin ve/veya lisans
islemlerinin tamamlanmasına izin verilir.
(4) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibine/sahiplerine altı ay süre ile aynı konuda yeterlik verilmez.
ALTINCI BÖLÜM
Çevre Görevlisi Sınavı, Çevre Görevlisi Belgelerinin Đptali ve Askıya Alınması
Çevre görevlisi sınavı
MADDE 16 ? (1) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenen; çevre mevzuatı ve uygulamaları konularını kapsar.
(2) Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(3) Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar basarılı olmus sayılır ve Ek-3?te yer alan çevre görevlisi belgesini almaya
hak kazanır.
(4) Sınavı kazananlar Bakanlıkça belirlenen çevre görevlisi belgesi ücretini Bakanlık Döner Sermaye Đsletmesi
Müdürlüğü hesabına yatırır.
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 6/8
Çevre görevlisi belgelerinin iptali ve askıya alınması
MADDE 17 ? (1) Asağıda yer alan durumlarda çevre görevlisi belgesi;
a) Çevre görevlisi belgesi basvurusunda yanlıs veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin tespit
edilmesi hâlinde,
b) Danısmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlıs ve yanıltıcı belge ve bilgi verdiği tespit edilmesi
hâlinde,
c) Çevrenin kirlenmesine yol açacak, isletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına neden
olacak rapor düzenledikleri tespit edilmesi hâlinde,
iptal edilir.
(2) Çevre görevlisinin hizmet verdiği faaliyet/isletmenin denetimi sonunda Ek-2?de yer alan Çevre Görevlisi ve
Çevre Danısmanlık Firmaları Değerlendirme Formu Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüğü çevre denetim
görevlileri tarafından doldurulur. Toplam ceza puanı 100 olan ilgili çevre görevlisinin çevre görevlisi belgesi Bakanlık
tarafından üç ay süre ile askıya alınır. Bir vize dönemi içinde iki defa 100 ceza puanı dolduran ilgili çevre görevlisinin
belgesi, Bakanlık tarafından iptal edilir. Puanlamalar bes yıllık dönemlerde değerlendirilir. Yeni vize dönemine
girildiğinde puan sıfırlanıp puanlama tekrar baslatılır.
(3) Belgesi iptal edilen çevre görevlisine, altı ay süre ile yeni belge verilmez.
YEDĐNCĐ BÖLÜM
Çesitli ve Son Hükümler
Müteselsil sorumluluk
MADDE 18 ? (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin çevre görevlileri veya çevre danısmanlık firmaları
tarafından yerine getirilmemesi, çevre danısmanlık hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Devir, sube ve temsilcilik
MADDE 19 ? (1) Firmaların yeterlik belgeleri hiçbir suretle baskasına kiralanamaz.
(2) Çevre danısmanlık firmalarının sube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıstırmayı taahhüt ettiği
personeli ilgili subede çalıstırması ve subenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun
dısında temsilcilik verilemez.
(3) Yeterlik Belgesine sahip firmalar, sube basvurularını Bakanlığa bildirirler.
Basvuru
MADDE 20 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak basvurular ile yapılacak bildirimler
Bakanlığın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.
(2) Bakanlık, belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt olusması hâlinde elektronik ortamda yapılan basvuru ve
bildirim dosyası belgelerinin asıllarını isteyebilir. Bu belgeler yetkili makamca incelenir.
Önceki çevre görevlisi adaylarının sınav hakkı
GEÇĐCĐ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre görevlisi eğitimini
tamamlayarak sınav hakkını kazanmıs, fakat bu haklarını kullanmamıs ve bu Yönetmelikte unvanları zikredilmemis
meslek gruplarındaki kisiler; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak çevre görevlisi sınavına sahip
oldukları sınav hakkı kadar girebilirler.
Önceden alınan belgelerin geçerliliği
GEÇĐCĐ MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelikte unvanları zikredilmemis meslek gruplarındaki kisilerin bu
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 7/8
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aldıkları çevre görevlisi belgeleri geçerliliğini korur.
Önceden belgelerini almıs danısmanlık firmalarının yükümlülüğü
GEÇĐCĐ MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Çevre Danısmanlık Yeterlik Belgesi
almıs ya da Çevre Danısmanlık Belgesi için basvurmus olan firmalar, 9 uncu maddede belirtilen sartları 1/7/2011 tarihine
kadar sağlamakla yükümlüdür.
Yürürlük
MADDE 21 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız
05.12.2010 Basbakanlık Mevzuatı Gelistirme ve Ya?
?basbakanlik.gov.tr/?/20101112-10.htm 8/8

2366 defa izlendi

Bu posta henüz yorum yazılmadı.

Uzerine.com  ©2005 Uzerine.com
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Gizlilik Sözleşmesi | Kullanım Şartları | Üye Girişi