6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği..

#

Per, 17 Tem 2014 12:23:31

6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkındaki Kanun

Kanun No: 6269
Kabul Tarihi 13.02.1954

Madde 1. Türkiye' de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi ünvanlarının kullanılması ve bu ünvanların verdiği hak ve selahiyetler aşağıda yazılı hükümlere bağlıdır:

a) "Kimyager" ünvanını, Türkiye veya yabancı memleketler üniversitelerine bağlı olarak veya üniversite ayarında olup da müstakilen kimyagerlik diploması veren müesseselerden mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasına tekabül eden üniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomayı alanlar kullanabilirler.

b) "Kimya Yüksek Mühendisi" ünvanını, Türkiye veya yabancı memleketlerin üniversite veya üniversite ayarında olan yüksek öğretim müesseselerinin kimya mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.

c) "Kimya Mühendisi" ünvanını, üniversite ayarında olmayıp teknik ve mesleki öğretim yapan müesseselerin kimya mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.

Madde 2-1. maddenin a, b, ve c fıkralarında zikrolunan diplomalardan birini haiz olmayanlar Türkiye'de(Kimyager), (Kimya Yüksek Mühendisi) ve (Kimya Mühendisi) ünvanlarıyla istihdam olunamazlar ve bu ünvanlarla sanat icra edemeyecekleri gibi imza da atamazlar.

Madde 3. Yabancı memleketlerden diplomalı kimyager, kimya yüksek mühendis ve kimya mühendisleri ünvanlarını kullanabilmeleri için üniversite profesörlerinden mürekkep bir jüri huzurunda, ilmi hüviyetlerini ispat ve diplomalarının muadeletlerini Milli Eğitim Vekaletine tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Madde 4. Kimyagerler, Kimya Yüksek Mühendisleri her türlü mesleki, gıdai tahlil ve müstahzarat laboratuvarları ve kimya ile ilgili sair tesisleri kurabilir ve mesul müdürlüklerini deruhde edebilirler.

Kimya Mühendisleri imalathane açabilir, fabirka kurabilir ve mesuliyetleri altında idare edebilirler.

Madde 5. Maddede yazılı ünvanları almış olanlardan Devlet ve müesseseleriyle yarı resmi teşekküllerde vazife almış olanlar mesai saatleri dışında mesleki sahada serbest çalışabilirler.

Madde 6. Sınai işlerden hangilerinin bu kanunun 1. maddesinde zikredilenlerden birer mesul müdür bulundurmaya mecbur olduğu Ekonomi ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletmeler Vekaletlerince müştereken tanzim edilecek bir talimatnamede zikredilir.

Madde 7. Bu kanunun 2. maddesine aykırı hareket edenler (100) liradan (500) liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Tekrarlama halinde suçlular iki kat para cezasıyla birlikte 1 aydan 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 1. maddede mezkur diplomaları almış olmayanları bu ünvanlarla çalıştıranlar da aynı cezalarla cezalandırılırlar.

Geçici Madde 1. (6269 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup tesetsül için numaralandırılmıştır.) Bu kanunun neşri tarihinden evvel usulü dairesinde Kimyager ünvanını iktisap etmiş olanların hakkı mahfuzdur.

Madde 8. Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9. Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

 

1877 defa izlendi

Bu posta henüz yorum yazılmadı.

Uzerine.com  ©2005 Uzerine.com
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Gizlilik Sözleşmesi | Kullanım Şartları | Üye Girişi